Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Koncepcją Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola Nr 184

 

 

KONCEPCJA  FUNKCJONOWANIA

 

I ROZWOJU  PRZEDSZKOLA NR 184

 

NA LATA 2015-2020

 

Opracowana:

przez Radę Pedagogiczną Przedszkola Nr 184 w Warszawie.

 

 w oparciu o:

 

I.       Cele i zadania  zawarte  w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Statucie Przedszkola Nr 184.

II.     „Realizację podstawy programowej:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2.  Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
 4. Wspieranie dzieci rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
 5. w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 6. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 7. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 8. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 9. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec.
 10. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 12. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 13. Wychowanie dla poszanowania roślin zwierząt.
 14. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

III.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016.

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami.

2. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

IV.  Treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego:

PROGRAM WIODĄCY:

„W kręgu zabawy”, Jadwiga Pytlarczyk

PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE:

 1. Program adaptacyjny  - „Uśmiechnięte Przedszkolaki”.
 2. Program plastyczny – „Mały artysta”
 3. Program edukacyjny „Mamo, Tato wolę wodę”
 4. „Program edukacji ekologicznej m. st . Warszawa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 5.  „Wiem co jem”
 6. „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”
 7. Program czytelniczy „Cała Polska czyta dzieciom”
 8. Program rządowy na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
 9. Program gimnastyki korekcyjnej.
 10. Program zajęć języka angielskiego.
 11. Program zajęć rytmiczno – umuzykalniających.

 

 

V.    Tematy planu rocznego  pracy placówki w 2015/2016 r.:

 1. „Jestem aktywnym czytelnikiem’’ –  rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

 

 1. „Akademia zdrowego przedszkolaka” - kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

 

VI.       CELE I ZADANIA GŁÓWNE :

 

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków. Pragniemy doskonalić jakość pracy przedszkola poprzez rozpoznawanie potrzeb środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

 

1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola..

2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności.

4. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

5. Kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych sytuacjach

6. Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi

7. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia, gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.

 

VI.Trzy filary w kształceniu, opiece i wychowaniu dziecka wyznaczające kierunek rozwoju placówki.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Poczucie bezpieczeństwa to najważniejsza potrzeba dziecka, zapewnienie bezpieczeństwa jest warunkiem jego dobrego rozwoju. Niezaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa prowadzą  najczęściej do rozmaitych nieprawidłowości i zaburzeń w funkcjonowaniu dziecka.

·  systematyczne szkolenia kadry pedagogicznej i obsługowej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zapewnieniabezpiecznego pobytu dzieci
w placówce, umiejętności wychowawczych;

·   szkolenia otwarte dla chętnych rodziców (Straż miejska, psycholog, dietetyk, itp.); - kontynuowanie powadzenia własnego programu adaptacyjnego dzieci 3 letnich do warunków przedszkolnych pt. „Uśmiechnięte przedszkolaki”:

– prowadzenie warsztatów dla rodziców z udziałem specjalistów;

– włączenie dzieci z najstarszej grupy do zapoznania dzieci z placówką, współorganizowanie starszaków z nauczycielką zabaw w sali i ogrodzie dla nowych  przedszkolaków;

– ankietowanie rodziców w celu dostosowania pracy placówki do potrzeb i oczekiwań rodziców;

●   uatrakcyjnienie form odpoczynku poobiedniego, dostosowanie go do warunków
i możliwości placówki oraz  oczekiwań rodziców;

●   współpraca z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Stomatologiczną; stosowanie profilaktyki poprzez udział
w spotkaniach, warsztatach;

●   udział w programach zewnętrznych, dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo  i sprawność ruchową; „Bezpieczny przedszkolak”, „Piję wodę”, „Agwafresh”, „Bezpieczna
i przyjazna szkoła”;

●   udział w akcjach charytatywnych mających charakter edukacyjny,  nakierowanych na potrzebę i konieczność niesienia pomocy innym ludziom i kształtowanie właściwych postaw społecznych („Żonkil”, „Góra grosza”, Dom Samotnej Matki i Dziecka, Hospicjum dziennej opieki dla dzieci, „Schronisko na Paluchu”).

 

SAMODZIELNOŚĆ

Jest naturalną potrzebą każdego dziecka. Ma ona ogromny wpływ na jego samoocenę i umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach. Rozwijanie samodzielności u dzieci to:

●     dążenie do osiągnięcie gotowości  podjęcia nauki w szkole;

●     rozwijanie inicjatywy dziecka poprzez stosowanie metody samodzielnych doświadczeń, metody projektów i innych metod aktywizujących;

●     nauka wszelkich niezbędnych codziennych czynności, a przez to wyrównanie szans wszystkich dzieci opuszczających  przedszkole;

●     udział w zabawach  i grach  logicznych;

●     nieograniczanie pomysłowości dziecka i prowokowanie go do niezależnego myślenia.

●     kursy ze strażakami, policjantami, spotkania z lokalnymi celebrytami,  aby dziecko jak najlepiej poznało otaczający świat i nie bało się go;

●     wycieczki naukowe,  wyjścia do teatru, kina.

 

TWÓRCZOŚĆ

Istniejące od 34 lat Przedszkole Nr 184 jest placówką o profilu artystycznym. Posiada swoje wypracowane tradycje, w perspektywie następnych 5 lat planujemy  poszerzać profil artystyczny wprowadzając do naszych programów dydaktycznych zagadnienia z zakresu edukacji ekologicznej.

●     Realizację projektu  „Artystyczne przedszkole”, polegającego na rozwijaniu osobowości dziecka poprzez twórczość plastyczno- teatralno-muzyczną;

– niezbędna jest współpraca personelu i rodziców;

– dobrze wyposażona pracownia plastyczna, kąciki teatralne;

– stworzenie sceny z kotarami, reflektorami, doposażenie placówki w sprzęt nagłaśniający co pozwoli na organizowanie profesjonalnych występów, wystaw
i  pikników;

– nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną placówkami oświatowymi
i kulturalnymi w celu wymiany doświadczeń i poszerzeniu odbiorców;

– udział w lekcjach muzealnych i teatralnych, przyrodniczych  współpraca z Domem Kultury „Praga”, Teatrem „Baj”, Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży, muzeami warszawskimi, ZOO,

●     prowadzenie innowacji pedagogicznej pt: „Przyroda 4 pór roku inspiracją działalności plastycznej dzieci”:

– propagowanie ekologii, poznawanie świata przyrody;

– rozmiłowanie w pięknie otaczającej nas przyrody jako środka inspiracji twórczej;

– rozwijanie zdolności emocjonalnego przeżywania wartości estetycznych;

– rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, uwrażliwianie go na zjawiska otaczającej rzeczywistości jak na światło, barwę, bryłę, linię, fakturę, ruch i przestrzeń;

– rozwijanie swobody w posługiwaniu się linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie, w przestrzeni - w różnych technikach plastycznych;

– dostarczenie radości i satysfakcji zarówno tym, do których jest kierowany, czyli  naszym wychowankom i ich rodzicom oraz  nauczycielom, którzy dołożą wszelkich starań w kształceniu śmiałej, twórczej i kreatywnej postawy u dzieci,

●     ogród przedszkolny – „pracownią twórczą dziecka”:

– założenie rabatek warzywnych i kwiatowych;

– wyposażenie ogrodu tak, aby dzieci mogły rysować, malować  bez ograniczeń, lepić z gliny, rzeźbić w piasku, bawić się wodą;

– założenie kącików kreatywnych, doświadczalnych, warsztatów piaskowych
i wodnych;

– magazynowanie różnorodnych materiałów przyrodniczych, wykorzystywanie ich do realizacji swoich pomysłów;

– organizacja podobnych kącików z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych w salach.

●     rozwijanie twórczości literackiej:

– realizacja programu pt: „Cała Polska czyta dzieciom”;

– pisanie wierszy, opowiadań, tworzenie tomików wierszy, książeczek;

– współredagowanie dzielnicowej gazetki  przedszkolnej „Ciekawy świat przedszkolaka”

– wydawanie kwartalnika „Wesoły Promyczek” opracowanego przez nauczycielki we współpracy z rodzicami zawierającego aktualności, porady, prace plastyczne i literackie  dzieci, ważne ogłoszenia, opisy przedszkolnych uroczystości, imprezi innych wydarzeń, teksty wierszy i piosenek, których dzieci aktualnie się uczą, ciekawe artykuły, publikacje nauczycielek itp.;

– spotkania z  autorami twórczości dziecięcej;

– propagowanie czytelnictwa poprzez wypożyczanie książeczek z biblioteczki przedszkolnej, „Wędrująca książeczka” oraz z Biblioteki Publicznej;

– udział w konkursach, olimpiadach.

 

VII. Spodziewane efekty realizacji kierunków koncepcji pracy.

 

Szkoła zyska dziecko, które będzie:

●   radosne, koleżeńskie, wrażliwe, kreatywne;

●   ciekawe świata, spontaniczne, chętne do poznawania i odkrywania;

●   gotowe do podejmowania różnorodnych działań i wyzwań;

●   stawiające pytania, potrafiące przewidzieć skutki podejmowanego działania, umiejące wyciągać wnioski;

●   przygotowane do nauki czytania i pisania;

●   samodzielne, biorąc epod uwagę swoje możliwości, umiejętności i zainteresowania;

●   wierzące w siebie i swoje możliwości;

●   z łatwością nawiązujące kontakty ze środowiskiem społecznym.