Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA NR 184 w WARSZAWIE

 

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych wychowanków Przedszkola nr 184 jest

Przedszkole nr 184 w Warszawie

adres: ul. Ratuszowa 21, 03- 451 Warszawa

telefon: 22 6198196

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z nowymi przepisami praw w zakresie ochrony danych osobowych, Przedszkole nr 184 w Warszawie zobowiązuje się do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), który będzie pełnił nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zostanie wyznaczony do 31 lipca 2018 r., a jego dane kontaktowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

 

Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

  1. wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

 

  1. zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania
    w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Przedszkole nr 184 na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe;

 

  1. realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola nr 184 poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach,
    w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

 

KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE

 

Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola nr 184 będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów

prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub

kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez Przedszkole nr 184 przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW

 

W związku z nauką w Przedszkolu nr 184, Przedszkole może przetwarzać w szczególności następujące dane wychowanków:

Lp.

Kategorie danych

Podstawa prawna

1.

Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz.

59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września

1991 r. o systemie oświaty - Dz.U.

2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z

dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

2.

Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka

(np. opinie, orzeczenia poradni psychologiczno -pedagogicznych)

 

3.

Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka,

takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr.

telefonów, adres poczty elektronicznej

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz.

59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września

o systemie oświaty - Dz.U.

4.

Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku 1991 r. właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych

przez Przedszkole.

2017 poz. 2198 ze zm.

5.

Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka

 

6.

Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jego zachowaniu informacje nt. jego rozwoju

 

7.

Informacje o wynikach dziecka w konkursach, zawodach międzyszkolnych i innych wydarzeniach

 

8.

Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w siedzibie Przedszkola nr 184 w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić

jednostkę na szkodę

art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.

9.

Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów, innych wydarzeń publikowane przez Przedszkole

Zgoda wyrażona przez rodziców, opiekunów prawnych wychowanków

 

 

 

PRAWO DOSTĘPU

 

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

 

PRAWO DO SKARGI

 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych wychowanków opisanych w rubryce 1-8 jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka w Przedszkolu nr 184.

Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 9 zależy od dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych wychowanków. Brak zgody w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.