Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 dzielą się na kryteria ustawowe oraz kryteria samorządowe.

Jeśli do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego jest większa liczba kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Za każde z nich przypisywana jest odpowiednia liczba punktów.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość, która wynosi 260 punktów. Pod uwagę brane są tutaj:

  -  wielodzietność rodziny kandydata,
   - niepełnosprawność kandydata,
   - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  -  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  -  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    -samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    -objęcie kandydata pieczą zastępczą

Punkty za kryteria samorządowe można otrzymać m.in. za to, że dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy (24 punkty) lub np. za to, że dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (8 punktów).

Jednym z kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 jest także kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Punkty oblicza się w następujący sposób:

 jeśli dochód jest równy lub niższy niż 674 zł, kandydat otrzyma 1 punkt,
 jeśli dochód jest wyższy niż 674 zł, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na    osobę w rodzinie dziecka.

Pełna informacja o kryteriach samorządowych oraz liczba punktów, które można za nie otrzymać, a także pełen wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o przyjęcie do przedszkola znajduje się na stronie Biura Edukacji: kryteria rekrutacji do przedszkoli w Warszawie - rok szkolny 2019/2020.