Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 10 kwietnia 2019 r. od godz.13:00 w przedszkolach i w szkołach podstawowych zostały udostępnione listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja ta będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 10 do 17 kwietnia br. (do godz. 16.00) składają potwierdzenie woli zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Potwierdzenie woli zapisu rodzice /opiekunowie prawni mogą:

Ø  składać osobiście w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

             lub

Ø  elektronicznie potwierdzić wolę zapisu w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć" przycisk "Przejdź do podglądu podania" i w kolejnym kroku należy wybrać przycisk "Potwierdź wolę zapisu" (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym).

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu/szkole ,,papierowego" druku.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego/  klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu - dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu.

 

 

Zapraszamy wszystkich Rodziców do zapoznania się z harmonogramem i nowymi zasadami rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019 / 2020.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 dzielą się na kryteria ustawowe oraz kryteria samorządowe.

Jeśli do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego jest większa liczba kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap). Za każde z nich przypisywana jest odpowiednia liczba punktów.

Kryteria ustawowe mają jednakową wartość, która wynosi 260 punktów. Pod uwagę brane są tutaj:

  -  wielodzietność rodziny kandydata,
   - niepełnosprawność kandydata,
   - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  -  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  -  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    -samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
    -objęcie kandydata pieczą zastępczą

Punkty za kryteria samorządowe można otrzymać m.in. za to, że dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Warszawie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Warszawy (24 punkty) lub np. za to, że dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (8 punktów).

Jednym z kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 jest także kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka. Punkty oblicza się w następujący sposób:

 jeśli dochód jest równy lub niższy niż 674 zł, kandydat otrzyma 1 punkt,
 jeśli dochód jest wyższy niż 674 zł, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na    osobę w rodzinie dziecka.

Pełna informacja o kryteriach samorządowych oraz liczba punktów, które można za nie otrzymać, a także pełen wykaz dokumentów, które trzeba dołączyć do wniosku o przyjęcie do przedszkola znajduje się na stronie Biura Edukacji: kryteria rekrutacji do przedszkoli w Warszawie - rok szkolny 2019/2020.

Rekrutacja do przedszkoli 2019 w Warszawie rozpocznie się w środę, 20 lutego. O 13:00 w systemie rekrutacyjnym udostępnione zostaną oferty przedszkoli i szkół podstawowych. O tej godzinie wystartuje także rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Od wspomnianego terminu będzie można także złożyć w przedszkolu wniosek o przyjęcie oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacyjnych. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli 2019 w Warszawie.

  *  20.02.2019, godz. 13.00 - udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych
  *  20.02.2019, godz. 13.00 - 07.03.2019, godz. 20.00 - rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie
  *  30.02.2019, godz. 13.00 - 08.03.2019, godz. 16.00 - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

10 kwietnia 2019 o godzinie 13.00 zostaną opublikowane wyniki rekrutacji do przedszkoli 2019, czyli listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danych przedszkoli/szkół. Od 10 kwietnia (godz. 13.00) do 17 kwietnia (do 16.00) należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Z kolei 24 kwietnia o godzinie 13.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danych placówek.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli 2019 rozpocznie się 6 czerwca o godzinie 16.00. Wtedy w systemie rekrutacyjnym zostaną opublikowane wykazy wolnych miejsc. Zapisy do przedszkoli na 2019/2020 w Warszawie potrwają wówczas do 13 czerwca. Pięć dni później opublikowane zostaną wyniki uzupełniającej rekrutacji do przedszkoli - lista dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Od 18 czerwca od godz. 13.00 do 25 czerwca do godz. 16.00 rodzice muszą złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. 26 czerwca o 13.00 opublikowana zostanie lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

30 sierpnia w systemie rekrutacyjnym opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc do przedszkoli 2019/2020 w Warszawie.