Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

01 kwietnia 2019r. w Przedszkolu nr 184, powołana komisja, w tajnym głosowaniu, wybrała zwycięskie prace plastyczne.

Wybór był bardzo trudny ponieważ każda praca była piękna i pomysłowa.

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy wszystkie biorące udział w konkursie dzieci oraz opiekunów na uroczyste wręczenie nagród , 04 kwietnia o godz 10.00 w Domu Kultury.

3 - latki

I miejsce - Basia L. Przedszkole nr 163

II miejsce -Anastasiia F. Przedszkole nr 171

III miejsce -Patrycja G. Przedszkole nr 174

4 - latki

I miejsce - Nela Z. Przedszkole nr 164

II miejsce - Helena P. Przedszkole nr 217

III miejsce - Tymon G.Przedszkole nr 165

5 -  latki

I miejsce - Thuy T. Przedszkole nr 171

II miejsce - Oliwia P. Przedszkole nr 174

III miejsce - Milena T. Przedszkole nr 217

6 -  latki

I miejsce - Maja S. Przedszkole nr 167

II miejsce - Lena G. Przedszkole nr 173

III miejsce - Hania T. Przedszkole nr 169

Harmonogram Dzielnicowego Konkursu Plastycznego

dla Dzieci z Przedszkoli Pragi Północ M. ST. Warszawy

Pt. „WIOSNA RADOSNA”

Organizator: PRZEDSZKOLE NR 184

Dyrektor Przedszkola Nr 184 -  mgr Anna  Edyta  Dużyńska

Koordynatorzy: Katarzyna Pichlińska, Barbara Katarzyńska

Prace konkursowe przyjmowane będą w okresie  25-30 marca 2019 w Przedszkolu Nr 184

Rozstrzygnięcie  konkursu 1 kwietnia 2019r.

Wyniki konkursu  zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Nr 184

Finałowe wręczenie nagród nastąpi 04 kwietnia 2019r. o godz.10.00

Wystawa prezentująca wszystkie prace dostarczone na konkurs zorganizowana zostanie

 w Domu Kultury „PRAGA” i otwarta podczas uroczystości  wręczania nagród 04 kwietnia 2019r.

Zapraszamy do oglądania  wystawy od 05 kwietniaDomu Kultury „PRAGA” korytarz piętro I

 

 

Zapraszamy do udziału w  Dzielnicowym Konkursie Plastycznym

przygotowanym dla przedszkolaków Pragi Północ  pt. „WIOSNA RADOSNA”

 

Regulamin konkursu

Cele:

Uwrażliwianie na piękno wiosennej przyrody, dostrzeganie zmian w budzącej się do życia przyrody.

Kształtowanie ekologicznego stosunku do przyrody

Rozwijanie wyobraźni twórczej i wrażliwości estetycznej inspirowanej  otaczającą przyrodą

Prezentowanie talentów plastycznych dzieci  w środowisku lokalnym

Warunki konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci ze wszystkich grup wiekowych tj. 3,4,5,6 lat

Forma pracy:  PŁASKA wykonana techniką dowolną.

Format pracy: A-4, A-3 wykonana pod kierunkiem nauczyciela

Każda placówka może wytypować po jednej pracy  każdej grupy  wiekowej

 

Praca powinna być opatrzona  metryczką

Imię i nazwisko autora pracy

Wiek

Nazwa, dokładny adres placówki z telefonem , adres mail placówki

Imię i nazwisko nauczyciela

Dane przyklejamy z tyłu pracy.

Prace  oceniane będą przez jury powołane przez organizatora konkursu

Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, wykorzystanie ciekawych i pomysłowych technik plastycznych, estetyka i samodzielność wykonania.

Decyzje podjęte przez jury  są ostateczne. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Prace dostarczamy osobiście do Przedszkola w okresie 25-30 marca 2019

Przedszkole Nr 184

Ul. Ratuszowa 21

03-451 Warszawa

Tel. 22 619 81 96

Zgłoszenia do konkursu (zał. nr 1,2) należy dołożyć do prac.

Rozstrzygnięcie  konkursu 1 kwietnia 2019r.

Wyniki konkursu  zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Nr 184

Finałowe wręczenie nagród nastąpi 04 kwietnia 2019r. o godz.10.00

Wystawa prezentująca wszystkie prace dostarczone na konkurs zorganizowana zostanie

w Domu Kultury „PRAGA” i otwarta podczas uroczystości  wręczania nagród 04 kwietnia 2019r.

Zapraszamy do oglądania  wystawy od 05 kwietnia w  Domu Kultury „PRAGA” korytarz piętro I

Prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

 Nazwa i adres placówki  …………………………………………………………………................................................

 

....................................................................................................................................................

 

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………...

 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………..

 

 

Imiona i nazwiska dzieci, które przygotowywały prace konkursową oraz ich opiekunów:

 

Grupa

 

 1. Imię i nazwisko dziecka

 

 1. Imię i nazwisko opiekuna

 

 3 - latki

 

1……………………………………………

2……………………………………………

 

4 - latki

 

1……………………………………………

2……………………………………………

 

5- latki

 

1…………………………………………….

2…………………………………………….

 

6 – latki

 

1……………………………………………

2……………………………………………

 

 

…………………………….……………………………

 

miejscowość, data pieczątka i podpis dyrektora placówki

 

 

Obowiązek informacyjny dla Rodziców 

dziecka ………………………………………………………………………………………..

biorących udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Przedszkole Nr 184

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Wiosna radosna” jest Przedszkole nr 184 w Warszawie, ulica Ratuszowa 21, 03-451 Warszawa (numer telefonu: 22 619 81 96).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia.
 5. W związku z organizacją konkursu dane osobowe laureatów mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 

 ...............................................................Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 2

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela/nauczycieli  -  prosimy wypełnić drukowanymi literami.

 

Imię i nazwisko nauczyciela/ nauczycieli

 

............................................................................................................................................................

 

Nazwa i adres placówki …………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  Przedszkole nr 184 w Warszawie, ulica Ratuszowa 21, 03-451 Warszawa  (numer telefonu: 22 619 81 96).zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), . Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

 

Podanie danych osobowych będzie dotyczyło danych podanych w metryczce pracy konkursowej.

 

Osoba, której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, dane będą wykorzystywane w celach związanych z konkursem

 „Wiosna radosna” – w  tym z udokumentowaniem, upublicznieniem jego przebiegu oraz podaniem jego wyników

na stronie internetowej http://www.p184.edu.pl

 

…………............................................................................................................................................

(miejscowość, data)                                               (czytelny podpis nauczyciela/nauczycieli)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją konkursu „Wiosna radosna” jest Przedszkole nr 184 w Warszawie, ulica Ratuszowa 21, 03-451 Warszawa (numer telefonu: 22 619 81 96).2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji konkursu.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia.
 4. W związku z organizacją konkursu dane osobowe laureatów mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Organizacja konkursu jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 

.................................................................

 

Data, podpis nauczyciela/nauczycieli