Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2017 r.

 

Przedszkole/oddział przedszkolny  jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 10 ust. 1 załącznika nr 1
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 roku nr 61,
poz. 624 z późn. zm.).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowo
-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, które nie funkcjonują w danym okresie, mają zapewnione miejsce
w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są we wszystkich przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w tych samych terminach (turnusach dwutygodniowych lub miesięcznych). 

 

Turnus

Okres dyżuru

I/II

3 lipca – 28 lipca

I

3 lipca – 14 lipca

II

17 lipca – 28 lipca

III/IV

31 lipca – 31 sierpnia

III

31 lipca – 11 sierpnia

IV

14 sierpnia – 31 sierpnia

 

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

I. Zasady ogólne

1. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

2. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w dzielnicy.
Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i szkół z innych dzielnic.

II. Dostęp do systemu zapisów

1. Rodzice/prawni opiekunowie zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne składają do dyrektora przedszkola/szkoły, do którego uczęszcza dziecko, potwierdzenie udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne.

2. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:

§hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po otrzymaniu od rodziców/prawnych opiekunów potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie, o którym mowa w pkt. 1,

lub

§hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas I na rok szkolny 2017/2018.

Należy pamiętać, że przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

3. Po zalogowaniu się w  systemie rodzice/prawni opiekunowie:

§uzupełniają dane dziecka,

§wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których  chcieliby zapisać dziecko:

- turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,

- przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusóww kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,

przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru,

§zapisują wniosek w systemie,

§wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru lub w placówce, do której aktualnie uczęszcza dziecko.

4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

§pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,

§wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

§informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

III. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola zgodnie
z obowiązującymi kryteriami przyjęć.

2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność kwalifikacji dyrektor przedszkola:

- bierze pod uwagę  miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji dziecka (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej),

- wykorzystuje funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiającą losowe ustalenie kolejności kwalifikacji.

3. Dyrektor przedszkola/szkoły, w terminie określonym w harmonogramie, publikuje listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur. Informacja o przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur dostępna jest również z elektronicznym systemie.

4. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

5. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnacjęz miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

6.    Rodzice/prawni opiekunowie  dzieci, które nie zostały zakwalifikowane na dyżur
do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych mają zapewnione miejsce w innej placówce, w której są wolne miejsca. W celu zapisania dziecka na dyżur wakacyjny należy zgłosić się do dyrektora przedszkola/szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami.

7.    Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
w terminach określonych w harmonogramie.