Znamy się na wszystkich kolorach dziecięcego świata!

REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK  ORGANIZOWANYCH W  PRZEDSZKOLU  184 W  WARSZAWIE

 Podstawa prawna:

Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz 1055)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

 

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 2. Organizatorem spacerów i wycieczek są nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu

Nr 184 w Warszawie przy współpracy z dyrektorem, rodzicami, Radą Rodziców.

 1. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 2. Organizację i program wycieczki, spaceru dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.
 3. Formy organizowanych wyjść i wyjazdów :
 • spacer,
 • krótkie wycieczki,
 • autokarowe wyjazdy do kina, teatru itp.
 • autokarowe wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
 1. Organizowanie wycieczek i spacerów ma na celu w szczególności:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
 • wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowywania,
 • upowszechnianie wśród dzieci zasad oraz ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
 • poprawę stanu zdrowia dzieci,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Koszty wycieczki czy spaceru pokrywają rodzice lub Rada Rodziców.
 2. Uczestnicy wycieczek to:
 • dzieci z Przedszkola Nr 184 w Warszawie opiekunowie (wg obowiązujących przepisów) – „w przypadku dzieci do 10 roku życia

            liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób” (np. nauczyciel, pracownicy przedszkola lub rodzice).

 1. Koszty wycieczki czy spaceru pokrywają rodzice lub Rada Rodziców.
 2. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
 3. Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz

  imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor

  przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki oraz

  oświadczenie  podpisane przez każdego opiekuna/kierownika wycieczki.

 1. Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek

  całodziennych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni

  opiekunowie).

 1. Uczestnicy spacerów, wycieczek i wyjść poza teren przedszkola są ubezpieczeni od

  następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. Organizując spacery, wycieczki i wyjścia dzieci poza teren przedszkola:

  - zapoznajemy dzieci z miejscem i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były

    świadome;

  - nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;

  - przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników

   wycieczki;
  - przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, 

  współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
  - dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
  - zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom

   „kontrolowane poczucie swobody”;

 - zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;

  - upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.

 

 1. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA
 2. Czuwa nad prawidłową organizacją spaceru, wycieczki lub wyjścia poza teren.
 3. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 4. Zatwierdza każdorazowo przed zorganizowaniem wyjścia program i listę opiekunów

   wycieczki, gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników,

   oświadczenia opiekunów wycieczki).

 1. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej

   zakończeniu dokonuje rozliczenia.

III. ZADANIA  KIEROWNIKA  WYCIECZKI

 1. Opracowuje program i harmonogram wycieczki.
 2. Kompletuje całą dokumentację związaną z wycieczką, wypełnia kartę wycieczki i

   przedstawia ją dyrektorowi do zatwierdzenia, przekazuje listę uczestników oraz

   oświadczenia opiekunów wycieczki przynajmniej na 3 dni robocze przed planowaną

   wycieczką.

   Karta wycieczki zawiera: dane dotyczące organizacji wycieczki, program, dane kierownika

   wycieczki i opiekunów. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki

   oraz podpisane przez opiekunów wycieczki oświadczenia o odpowiedzialności za

   bezpieczeństwo, zdrowie i życie dziecka. Wzór karty stanowi załącznik do rozporządzenia

   MENiS z dn. 08.11.2001r.

 1. Opracowuje trasę wycieczki i zapoznaje z nią wszystkich uczestników.
 2. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje

   nadzór w tym zakresie.

 1. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich

   przestrzegania.

 1. Określa zadania opiekuna wycieczki w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i

   bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

 1. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę

   pierwszej pomocy.

 1. Dokonuje podziału zadań wśród uczestników.
 2. Organizuje transport i wyżywienie.
 3. Doprowadza do sprawdzenia stanu technicznego autokaru i kierowcy przez policję przed

   odjazdem

 1. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej

   zakończeniu dokonuje rozliczenia i przechowuje dokumenty.

 1. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

 

 1. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI
 2. Opiekunami podczas spacerów i wycieczek mogą być: nauczyciel przedszkola, rodzic lub

   opiekun dziecka, wolontariusz oraz inny pracownik przedszkola

 1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
 2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
 3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym

    uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

 1. Zapewnia taką organizację wycieczki, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
 2. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
 3. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

 1. ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZEK
 2. Dzieci biorą udział w przygotowaniach do wycieczki.
 3. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
 4. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości

   związane np. z jazdą autokarem.

 1. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
 2. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i

   rezerwatach przyrody (np. las).

 1. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
 2. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
 3. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
 4. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
 5. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
 6. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:

  - zabierać własnego prowiantu, napojów i słodyczy,

  - zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,

  - niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,

  - oddalać się od grupy bez zgody opiekuna.

 1. WYCIECZKA AUTOKAROWA

- liczebność grupy dostosowana do możliwości technicznych autokaru oraz liczby miejsc w

  autokarze

- 1 opiekun na 10 wychowanków, nie licząc kierowcy i pilota/przewodnika

- każdy opiekun ma przydzieloną sobie grupę 10 wychowanków

- miejsce przy drzwiach zajmują osoby dorosłe opiekunowie

- autokar musi być oznakowany (przewóz dzieci)

- kierowca posiada świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie

  sprawności technicznej autokaru

- postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego przystosowanych, tj. oznakowanych

  parkingach

- po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebności dzieci

VII. WYCIECZKA  PIESZA,  SPACER- wyjście poza budynek i teren przedszkola

- liczebność grupy do 25 osób – 2 opiekunów (może to być pracownik niepedagogiczny,

  rodzic lub inna pełnoletnia osoba)

- w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu

- uczestnicy posiadają odpowiedni ubiór do warunków atmosferycznych

- w mieście poruszamy się po chodnikach

- opiekun zna dokładnie trasę spaceru

- przed wyruszeniem opiekun informuje uczestników o zasadach poruszania się po drogach

- opiekun zabiera apteczkę pierwszej pomocy

- przed wyjściem na plac zabaw opiekun przypomina zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętów terenowych

- podczas zabaw dzieci na placu ,przy liczebności grupy do 25 osób –obecnych jest dwóch opiekunów

 

INSTRUKCJA  BEZPIECZEŃSTWA  DLA  OPIEKUNA  PRZEDSZKOLNEJ WYCIECZKI   AUTOKAROWEJ.

 

Czynności przed rozpoczęciem podróży.

 1. Sprawdzić obecność wyjeżdżających według listy.
 2. Sprawdzić, czy uczestnicy wycieczki nie mają przeciwwskazań  do podróżowania

   środkami lokomocji (choroba lokomocyjna i inne schorzenia).

 1. Dopilnować umieszczenia bagażu w schowkach i rozmieszczenia uczestników na uzgodnionych wcześniej miejscach w autokarze. Opiekunowie powinni zająć miejsca przy

    drzwiach.

 1. Ustalić, gdzie znajdują się: podręczna apteczka (jej wyposażenie), gaśnice i wyjścia

   bezpieczeństwa.

 1. Zabrać do autokaru pojemniki z wodą, papier higieniczny, chusteczki higieniczne, woreczki

   foliowe do utrzymania czystości.

 1. Upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy (nr telefonu ratunkowego –

   112)

 1. W razie wątpliwości co do stanu technicznego autokaru i stanu trzeźwości kierowców,

   należy bezwzględnie wezwać Policję.

Czynności w trakcie podróży.

 1. W czasie jazdy zabronić uczestnikom wycieczki:

- przemieszczania się po autokarze i podróżowania w pozycji stojącej

- blokowania zamków, otwierania drzwi i samowolnego otwierania okien w czasie podróży,

- wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu i rzucania przedmiotami.

 1. Podczas jazdy trwającej kilka godzin zarządzić jedną przerwę (20-30 min) przeznaczoną na

  tzw. „rozprostowanie kości”, spożycie posiłku oraz toaletę i przewietrzenie autokaru.

 1. W czasie postoju (wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej) zabronić uczestnikom

    wycieczki:

  - wchodzenia na jezdnię,

  - przechodzenia na drugą stronę jezdni,

  - dopilnować, aby podczas wsiadania i wysiadania dzieci włączone były światła awaryjne.

 1. Po każdym zakończonym postoju sprawdzić obecność.

Czynności po zakończeniu podróży.

 1. Dopilnować, czy zostały zabrane bagaże i rzeczy osobiste uczestników, czy pozostawiono

   ład i porządek oraz czy nie dokonano uszkodzeń.

 1. Omówić z uczestnikami wycieczki jej przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem

   ewentualnych niepoprawnych zachowań lub naruszeń zasad bezpieczeństwa.

Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń.

 1. W przypadku awarii pojazdu, kolizji, wypadku, powstania pożaru, ewakuować uczestników

   wycieczki w bezpiecznie miejsce, z wykorzystaniem wyjść bezpieczeństwa, jeżeli zajdzie  

   taka potrzeba.

 1. W razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 2. W razie konieczności angażowania służb ratunkowych, korzystać z numeru telefonu

   komórkowego – 112

 

Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek, obowiązuje od dnia podpisania.

Regulamin uaktualniono i uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  07.02.2019r

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGRODU PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU NR 184 W WARSZAWIE

 • 1

Dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkolnym wyłącznie pod opieką pani nauczycielki lub innej osoby dorosłej.

 • 2
 1. Podczas zabawy dzieci przestrzegają zasad bezpieczeństwa.
 2. Dzieciom nie wolno:

1) spychać się ze zjeżdżalni i innych sprzętów stanowiących wyposażenie ogrodu;

2) podchodzić zbyt blisko huśtawki, która jest w ruchu;

3) huśtać się zbyt wysoko;

4) obsypywać się piachem;

5) niszczyć sprzętu ogrodowego;

6) wychodzić samowolnie z ogrodu przedszkolnego;

7) przechodzić przez ogrodzenie.

 • 3
 1. Skrzynię z zabawkami w ogrodzie przedszkolnym może otwierać nauczycielka opiekująca się daną grupą dzieci.
 2. Nauczycielka rozdziela zabawki pomiędzy dzieci.
 3. Nauczycielka pomaga korzystać dzieciom z zabawek i urządzeń stanowiących wyposażenie ogrodu.

                                                      &4

Furtka na placu zabaw za każdym razem musi być zamykana na górny zamek( zasuwę)

 

 

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZEDSZKOLA NR 184

 1. Ratuszowa 21

Na terenie Przedszkola Nr 184 zwanym dalej „Przedszkolem” obowiązuje Regulamin Bezpieczeństwa i Higieny Pracy sporządzony w oparciu o Kodeks Pracy Art. 2374 § 1 i 2, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami), oraz Art. 29.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. Z 1997r. Nr 56 poz. 357), oraz Rozporządzenie MEN    z dnia 17 sierpnia 1992r. (Dz. Nr 65 poz. 331 z późniejszymi zmianami).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

 • 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 184 w imieniu którego działa Dyrektor.

 • 2

Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązuje każdego pracownika przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska i sposobu zatrudnienia (umowa o pracę, mianowanie, powołanie, umowa zlecenie, umowa o dzieło).

 • 3

Postanowienia regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje się do zadań organizacyjnych przez przedszkole poza jego terenem.

 • 4

Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy określa podstawowe obowiązki       w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla dyrektora i pracowników przedszkola.

 • 5

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowych a także przepisów sanitarnych i higienicznych jest obowiązkiem każdego pracownika przedszkola.

 

Rozdział II

Obowiązki pracodawcy.

 • 6

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a szczególności do:

 1. Organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 2. Zapewnienia pomieszczeń odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac.
 3. Przestrzegania w przedszkolu przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy.
 4. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy przy stosowaniu urządzeń elektrycznych i gazowych oraz czyszczących (żrących) środków chemicznych.
 5. Zapewnienia (nieodpłatnie) odzieży roboczej i ochronnej, jeżeli warunki pracy wymagają ich stosowania ze względu na wymagania Sanitarne lub przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Wykonywania nakazów i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
 • 7

Dyrektor przedszkola obowiązany jest do profilaktyki i ochrony zdrowia pracownika a w szczególności do:

 1. Niedopuszczania pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.
 2. Niedopuszczania pracownika do pracy na nowo przyjmowanego bez wstępnych badań lekarskich.
 3. Niedopuszczanie do pracy pracownika po okresie niezdolności spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni bez kontrolnych badań lekarskich określających zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.
 • 8

Wszyscy pracownicy przedszkola podlegają okresowym badaniom lekarskim.

 • 9

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do przechowywania orzeczeń wydawanych na podstawie badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych.

 • 10

Na podstawie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego powstanie choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, dyrektor obowiązany jest w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu przenieść pracownika do innej pracy (o ile organizacja pracy przedszkola na to pozwala) nie narażającej go na działanie czynnika szkodliwego dla zdrowia.

 • 11

W razie wypadku przy pracy dyrektor jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

 • 12

Dyrektor przedszkola ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego, sporządzenie dokumentacji wypadku.

 • 13

Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy i rejestr wypadków przedszkolaków.

 • 14

Zasady postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sposób ich dokumentowania określają przepisy szczegółowe Kodeksu Pracy.

 • 15

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy lub zachorował na chorobę zawodową przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach (Dz. U. Nr 30 z1983r. poz. 143 i 144).

 • 16

Dyrektor Obowiązany jest do zaznajomienia pracowników z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac           a także do wydawania szczególnych instrukcji i wskazówek w tym zakresie na poszczególnych stanowiskach pracy, natomiast pracownik zobowiązany jest do potwierdzenia na piśmie faktu zapoznania się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i ich przestrzegania.

 • 17

Na terenie przedszkola jest powołana osoba pełniąca funkcje doradcze  i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podlegająca bezpośrednio dyrektorowi.

 • 18

Do tej osoby na terenie przedszkola należy w szczególności:

 1. sporządzenie i przedstawienie dyrektorowi co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie przedszkola mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników i wychowanków oraz poprawę warunków pracy,
 2. informowanie na bieżąco dyrektora przedszkola o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminu i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych,
 6. udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie wniosków wynikających z badaniami przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy i kontrola realizacji tych wniosków,
 7. inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rozdział III

Obowiązki pracownika.

 • 19

Pracownik w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązany jest                     w szczególności:

 1. organizować swoje stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz stosować je zgodnie z przeznaczeniem,
 3. dbać o bezpieczny i higieniczny stan powierzonego sprzętu i wyposażenia oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 4. znać i przestrzegać zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na terenie budynku przedszkola i poza nim,
 5. brać udział w szkoleniach i instruktażach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się egzaminom sprawdzającym,
 6. wykonywać pracę zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonego,
 7. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazówek lekarskich,
 8. niezwłocznie zawiadamiać dyrektora o zauważonym w przedszkolu wypadku oraz zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego, a także ostrzec współpracowników i inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,
 9. współdziałać z dyrektorem i osobą zajmującą się BHP w wypełnieniu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 20

Szczegółowe obowiązki pracowników Przedszkola Nr 184 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi załącznik nr 1.

 • 21

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dyrektor może stosować karę:

- upomnienia,

- nagany,

- pieniężną.

 • 22

Konsekwencje naruszania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika określają szczegółowo Art. 108 i 113 Kodeksu Pracy.

 

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

 • 23

Na terenie przedszkola każdego pracownika obowiązują postanowienia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- instrukcji podstawowej bezpieczeństwa pracy w publicznym przedszkolu,

- instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w obiektach i budynkach przedszkolnych,

- instrukcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 • 24
 1. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych oraz przepisy Ustawy Karty Nauczyciela wraz z przepisami wykonawczymi.
 • 25

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

Niniejszy regulamin został wdrożony w życie Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 Przedszkola Nr 184 (a dawniej Dzielnicowe Przedszkole Nr 8) z dnia 30.09.1997r. w sprawie wprowadzenia do stosowania regulaminu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 184 W WARSZAWIE

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz. 69).

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 • 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „dyrektorze” rozumie się przez to dyrektora przedszkola.

 • 2

Dyrektor zapewnia dzieciom i pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i poza jego terenem.

 • 3
 1. Po przerwie wakacyjnej dyrektor wraz z powołaną komisją dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki.
 2. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział. Kopię protokołu dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu.
 • 4

Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych dzieci powinien uwzględniać:

1) różnorodność form i metod w pracy,

2) różnicowanie zajęć w każdym dniu,

3) niełączenie w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego zagadnienia,

4) przestrzeganie czasu organizacji zajęć w poszczególnych grupach wiekowych.

 • 5
 1. Plan ewakuacji przedszkola umieszcza się w korytarzu głównym.

 2.Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

 • 6

1.Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób.

 1. Zajęcia poza pomieszczeniami przedszkola nie mogą się odbywać w tych miejscach, w których prowadzone są prace wymienione w ust. 1.
 • 7
  1. Teren przedszkola musi być ogrodzony.
  2. Na terenie przedszkola zapewnia się:
 • 1) właściwe oświetlenie;
 • 2) równą nawierzchnię dróg, przejść i ogrodu;
 • 3) instalacje do odprowadzania ścieków i wody deszczowej.
 1. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola muszą być zabezpieczone pokrywami i kratami.
 2. Szlak komunikacyjny wychodzący poza teren przedszkola uniemożliwia bezpośrednie wyjście na jezdnię.
 3. W czasie opadów śniegu przejścia na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.
 • 8

Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 • 9
 1. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane.
 2. Sprzęt, z którego korzysta personel obsługowy, jest zgodny z wymaganiami ergonomii. Stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.
 3. Sprzęt i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
 • 10

1.Kuchnia powinna być utrzymana w czystości oraz wyposażona w sprzęt sprawny technicznie i bezpieczny.

2.Gorące posiłki podaje się dzieciom w salach. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia.

 • 11

Przedszkole jest podłączone do miejskiej sieci wodociągowej, z wodą zdatną do picia.

 • 12

Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

 • 13

Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. W żadnym momencie dnia dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

 • 14

Pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do niej dostępem.

 • 15

1.W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18oC.

2.Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

 • 16

Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony:

1) jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa;

2) jeżeli na terenie przedszkola nastąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

 • 17
 1. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.
 2. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza dzieci z sali.
 • 18

Wszystkie sale i pomieszczenie kuchenne wyposażone są w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.

 • 19

Wszyscy nauczyciele w przedszkolu podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dyrektor przedszkola organizuje okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników.

Rozdział II

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

 • 20

1.Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.

2.Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).

3.Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.

 1. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci, są mocowane na stałe.
 2. Stan techniczny urządzeń i sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.

6.Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 • 21

Przy organizacji imprez i wycieczek poza teren przedszkola powinien być zapewniony 1 opiekun na 10 dzieci.

 • 22
 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego. Nauczyciele zabierają ze sobą listę imienną uczestników.
 2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Rozdział III

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola

 • 23

Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

 • 24

* O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego,

2) organ prowadzący przedszkole,

3) pracownika służby bhp,

4) społecznego inspektora pracy,

5) radę rodziców.

1.O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.

2.O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłoczne inspektora sanitarnego.

3.Zawiadomień, o których mowa w ust. 1–3, dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.

 • 25
 1. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem” dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku, wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
 2. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.
 • 26
 1. Członków zespołu powołuje dyrektor.

2.Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

 1. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

5.Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w ust. 4, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie bhp.

 1. Jeżeli w składzie zespołu nie mogą uczestniczyć ani pracownik służby bhp, ani społeczny inspektor pracy, w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie bhp.
 2. W składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 3. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola.
 4. W sprawach spornych członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 • 27

Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.

 • 28
 1. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:

1) poszkodowanego pełnoletniego,

2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.

 1. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów).
 • 29
 1. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego.
 2. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.
 3. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
 • 30

Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.

 • 31
 1. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w § 29 ust. 1, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu.
 2. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.
 3. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący.
 4. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

1) niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;

2) sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

 • 32

Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:

1) zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;

2) powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

 • 33
 1. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.
 2. Wzór rejestru wypadków jest określony w załączniku nr 2 do regulaminu.
 • 34

Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

 • 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 • 36

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PLAN POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYC

Przedszkole Nr 18 w Warszawie

 Warszawa 2019

 

                      POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH w PRZEDSZKOLU Nr 184 w Warszawie

 

Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę niniejszego opracowania:

 

 • Ustawa o klęsce żywiołowej - Ustawa z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (DzU 02.62.558 ze zm.);
 • Ustawa o nieletnich — Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: DzU 10.33.178);
 • Ustawa o ochronie przeciwpożarowej - Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: DzU 09.178.1380 ze zm.);
 • Ustawa o policji - Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: DzU 07.43.277 ze zm.);
 • Ustawa o ratownictwie medycznym - Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 06.191.1410 ze zm.);
 • Ustawa o stanie wyjątkowym - Ustawa z 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym               (DzU 02.113.985 ze zm.);
 • Ustawa o systemie oświaty - Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 04.256.2572 ze zm.);
 • Ustawa o zarządzaniu kryzysowym - Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (DzU 07.89.590 ze zm.);
 • MENiS o bezpieczeństwie w placówkach - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 03.6.69 ze zm.);
 • MPiPS o przepisach bhp - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: DzU 03.169.1650zezm.);
 • MSWiA o ochronie przeciwpożarowej - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU 10.109.719);
 • RM o wykrywaniu skażeń - Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (DzU 06.191.1415).

 

 

PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO PRZEDSZKOLA Nr 184 PRZY UL. RATUSZOWEJ 21

 1. Założenia planu

 

 1. Przedszkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK)

 

 1. Założenia
 2. Skład i zadania członków PZZK

 

 • Niezbędne zasoby

 

 1. Procedury postępowania na wypadek zagrożeń
 2. Podstawowa procedura postępowania w sytuacjach kryzysowych
 3. Szczegółowa procedura postępowania w razie pożaru do czasu przyby­cia jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej oraz współdziałania z kierującymi akcją ratowniczą
 4. Procedura postępowania w razie wykonywania prac pożarowo niebez­piecznych
 5. Szczegółowa procedura ewakuacji oraz zakres czynności poszczegól­nych osób
 6. Procedura postępowania w razie incydentu bombowego
 7. Procedura postępowania w razie choroby zakaźnej w przedszkolu
 8. Procedura postępowania w razie wtargnięcia napastników do budyn­ku przedszkola
 9. Procedura postępowania w razie użycia broni palnej na terenie przed­szkola
 10. Procedura postępowania w razie konieczności udzielenia dzieciom pierwszej pomocy
 11. Wykaz niezbędnych telefonów

 

 1. Założenia planu

 

Założenia planu

Obszary analizy

Szczegóły

 

 

Stan techniczny sal i innych pomieszczeń

Wypadki spowodowane poruszaniem się po   śliskiej powierzchni

Wypadki spowodowane porażeniem prądem

 

1.

Rodzaje zagrożeń

Stan ogrodu przedszkolnego

Wypadki dzieci i personelu spowodowane zwaleniem się drzew na teren ogrodu

 

 

 

Zaburzenia

w funkcjonowaniu

rodziny

Nieodebranie dziecka z przedszkola w wyznaczonym terminie

Zgłoszenie się po odbiór dziecka rodzica w stanie nietrzeźwym

Zgłoszenie się  osoby nie upoważnionej do odbioru dziecka

 

 

Problemy zdrowotne nauczycieli 

Brak właściwej opieki w razie dużej liczby zwolnień lekarskich nauczycieli  (zbyt mała liczba personelu na grupach)

2.

 Otoczenie przedszkola

 

-    Budynek znajduje się w  na osiedlu na ogrodzonym terenie. Posiada  ogrodzony plac zabaw dla dzieci .

-    Wjazd na teren placówki przez bramę główną od ulicy Brechta

-    Utrudniony dojazd do budynku może wystąpić z powodu zastawiania samochodami rodziców dowożących dzieci. Po zamknięciu przedszkola zwłaszcza  w nocy i w dni wolne od pracy budynek pozostaje pod dozorem dozorcy  co umożliwia szybkie dostrzeżenie zagrożenia.    

   Jednostka straży pożarnej znajduje się w odległości ok. 2km od przedszkola 

-    w odległości ok.1,5 km znajduje się Szpital Praski

- Wyłącznik główny prądu znajduje się  wewnątrz budynku  po lewej stronie w kierunku zejścia do kuchni.

 - Wyłącznik główny gazu znajduje się na zewnątrz budynku po lewej stronie wejścia głównego.    

3.  

Wyniki analizy ryzyka

W razie takich zagrożeń, jak np. trzęsienie ziemi, wybuch gazu, ładunku wybuchowego, ostrzeżenie o zagrożeniu może wystąpić na krótko przed jego wystąpieniem bądź wcale

-    W wyniku zdarzenia mogą być ranni wśród dzieci i personelu

-    W wyniku zdarzenia może nastąpić przerwa w dostawie wody, gazu, prądu

W razie braku prądu zostanie wyłączone ogrzewanie placówki (grzejniki elektryczne)

-    W wyniku zdarzenia może dojść do paniki wśród dzieci

-    W wyniku zdarzenia mogą wystąpić trudności w połączeniach z telefonów stacjonarnych

 

 

II  Przedszkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK)

 

 1. Założenia

 

 • Każde zagrożenie wymaga jednoosobowego dowodzenia.
 • Dla każdej z osób uczestniczących w strukturze zarządzania kryzysowego ustala się zastępcę.
 • Sztab kryzysowy zapewnia realizację trzech funkcji przedszkola:

- opieki i nadzoru nad dziećmi,

- bezpieczeństwa fizycznego przedszkola,

- komunikacji z instytucjami zewnętrznymi (Kuratorium Oświaty, organem prowadzącym), rodzicami i mediami.

 

 1. Skład i zadania członków P

 

Lp.

 

stanowisko

Funkcja

PZZK

Zadania

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szef

PZZK

 

 

 

 

1.  Zatwierdza procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

2. Określa zadania członków sztabu kryzysowego

3.  Monitoruje przygotowanie przedszkola do sytuacji kryzysowej, m.in. śledzi stan niezbędnych zasobów

4.   Podejmuje decyzje w sytuacjach zagrożenia

5.   Odpowiada za całość akcji kryzysowej

6.  Zapewnia odpowiednią dokumentację akcji kryzysowej

7.  Zatrudnia dodatkowych pracowników — jeśli jest to konieczne (np. do usuwania zagrożenia i jego skutków, do ochrony)

 

Lp.

stanowisko

Funkcja

PZZK

Zadania

 

 

 

 

  

      Dyrektor

Szef

PZZK

 

8.      Zapewnia bezpieczeństwo fizyczne dzieci i personelu przedszkola oraz innych osób na terenie placówki

 

 

1

9.       Kontroluje stan urządzeń

 

10.   Informuje o zagrożeniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Nauczyciel, społeczny zastępca dyrektora

 

 

 

 

Zastępca szefa

PZZK

1.   Odpowiada za system powiadamiania (rodziców, instytucji)

 

 

 

2.   Odpowiada za kontakty z mediami, opinią publiczną

 

3.

 

 

 

Nauczyciel

Koordynator ds.

BHP

 

Dowodzący

zespołem ds. opieki nad dziećmi

 

 

1.  Odpowiada za drożność dróg ewakuacyjnych

 

 

3

2.   Nadzoruje ewakuację

 

3.   Odpowiada za kontrolę osobową - sprawdza obecność dzieci (zwłaszcza po ewakuacji)

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Kucharka

 

 

 

Członek zespołu

ds. opieki

nad dziećmi

1.   Zapewnia żywność i wodę w razie braku możliwości opuszczenia terenu przedszkola przez dłuższy czas

 

 

 

 

5

Kierownik administracyjno-gospodarczy

 

Członek zespołu

ds. opieki nad dziećmi

1.   Zabezpiecza potrzeby sanitarne

2. Zapewnia ochronę dzieci przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jeśli ewakuacja wymaga pozostawania poza budynkiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III   Niezbędne zasoby

 

Lp.

Rodzaj zasobu

Zakres kontroli

 

Osoby odpowiedzialne

1

Apteczka pierwszej

pomocy

 

 

Kontrola stanu apteczki raz na pół roku

i uzupełnianie jej na bieżąco, sprawdzanie daty ważności produktów sterylnych.

Wyposażenie podstawowe:

-   opatrunki indywidualne 

-    plastry

-    opaski elastyczne

-   chusta opatrunkowa

-    kompresy gazowe

-    chusta trójkątna

- rękawice jednorazowe

- nożyce,

- koc termiczny

 

Koordynator d/s

BHP

2

Apteczka

podstawowa

w kuchni

Kontrola stanu apteczek  co pół roku  i uzupełnianie ich na bieżąco,

Sprawdzanie daty ważności produktów

sterylnych.

Wyposażenie podstawowe:

-   termometr

-    plastry opatrunkowe

-    woda utleniona

-    opaski elastyczne

-    kompresy gazowe

-środki na oparzenia

 

Koordynator d/s

BHP

3

Apteczka podręczna

wycieczkowa

Sprawdzenie zawartości przed każdą wycieczką

Kierownik

wycieczki

4

Wykaz telefonów

alarmowych

-    Pogotowie ratunkowe   999

-   Straż pożarna        998

-    Policja      997

Numer alarmowy z komórki  112

-   Straż Miejska     986

-  Pogotowie gazowe   992

-   Pogotowie wodociągowe    994

-  Pogotowie Energetyczne  991

-    Wydział Edukacji i Sportu  84 677 2447

 

Koordynator d/s

BHP

 

5

Wykaz telefonów pracowników

 

Dostępny w gabinecie dyrektora

Dyrektor przedszkola

6

Tablice informacyjne

- z zasadami udzielania pierwszej pomocy

-    postępowanie w razie pożaru

-    instrukcje bhp

-    instrukcje bhp przy obsłudze urządzeń biurowych (telefonu, kopiarki, komputera)

-    instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń kuchennych, elektrycznych oraz okapu

-    zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu o     zagrożeniach

- procedury korzystania z różnych pomieszczeń

 

Koordynator /s

BHP

7

Oznakowanie głównych wyłączników

Kontrola oznakowania głównych wyłączników:

-    prądu

-    gazu

dozorca

8

Tablice (znaki) bezpieczeństwa, ewakuacji i pożarowe

-    Zgodność z polskimi normami

- Kontrola dostępu i przelotowości wyjść ewakuacyjnych

Koordynator d/s

BHP

9

Wyposażenie

 w sprzęt p.pożarowy

- Zgodność z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

-    Kontrola okresowa sprzętu gaśniczego przez uprawnionego konserwatora

-    Utrzymywanie gaśnic w pełnej sprawności

Dyrektor

10

Instalacja gazowa i wentylacyjna

Kontrola sprawności przez osoby uprawnione (raz w roku)

Dyrektor

11

Instalacja elektryczna i piorunochronna

Kontrola sprawności przez osoby uprawnione (raz na pięć lat)

Dyrektor

12

Sprzęt do czyszczenia, sprzątania

Trzymanie środków chemicznych w miejscach

niedostępnych dla dzieci, zamkniętych, z dala od źródeł ognia

Pracownicy obsługi

           

 

 1.  PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ

IV.1

PODSTAWOWA PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

 1. Oszacuj zdarzenie

-       Ustal i potwierdź rodzaj zdarzenia.

-       Pozyskaj kluczowe informacje (co się stało, kto był zaangażowany, kto był świadkiem, jak zdarzenie się zaczęło).

 

2.Ogłoś alarm

 

3.Wezwij pomoc

-   W uzasadnionych sytuacjach - zadzwoń na policję (997,112), straż po­żarną (998,112), pogotowie ratunkowe (999,112), straż miejską (986, 112).

-    Rozpocznij realizację przedszkolnych procedur: ewakuacji, przeciw­pożarowej, bombowej, innej (w zależności od zdarzenia).

-       Wezwij Przedszkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

-   W uzasadnionych sytuacjach wezwij placówkę wsparcia (np. Centrum Interwencji Kryzysowej).      

-      Powiadom o sytuacji kryzysowej Wydział Oświaty,  Kuratorium.

 

 1. Chroń, zawiadamiaj ludzi             

-       Zawiadom poprzez ogłoszenie (lub w inny dostępny sposób) personel przedszkola.

-       Chroń (odizoluj) wszystkich, którzy byli narażeni na niebezpieczeństwo.

-       Podejmij działania zapobiegające dezinformacji i chaosowi.

-       Upewnij się, że dzieci i personel są bezpieczni.

 

 1. Zabezpiecz budynek, teren w zależności od rodzaju zdarzenia)

 -    Zarządź zamknięcie drzwi wejściowych (w razie pożaru drzwi muszą zostać otwarte, by były dostępne dla strażaków).

-        Zamknij drzwi wewnętrzne tam, gdzie to możliwe.

-        Jeżeli to możliwe zabezpiecz mienie przed utratą

 

 1. Łagodnie kieruj uczestnikami zdarzeń.

- Ustabilizuj elementy składające się na sytuację, kierując się bezpieczeństwem

- Zapewnij udzielanie pierwszej pomocy rannym (zapewniając bezpie­czeństwo uczestnikom).

- Sprawdź obecność dzieci i personelu.

- Idź do miejsca, z którego można zarządzać akcją, i czekaj na wezwaną służbę.

- Zbierz świadków, poszkodowanych w zdarzeniu, jeśli to możliwe.

- Zbierz informacje niezbędne do dalszych działań.

- Na bieżąco zawiadamiaj jednostkę policji lub straży pożarnej o prze­biegu zdarzeń, obserwuj zmiany. 

 

7.Zawiadom rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

 

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzeń, ślady.

- Pozostań w miejscu zarządzania, wspieraj służby interweniujące.

- Dostarczaj informacji dotyczących zdarzenia i przedszkola.

- Kieruj współpracą personelu ze służbami.

 1. Zawiadom, gdy sytuacja zostanie ustabilizowana

 -   Powiadom, uspokój personel

-    Powiadom Wydział …

-    Powiadom rodziców lub prawnych opiekunów dzieci.

 

10.Zainicjuj działania naprawcze

-   Powiadom organ nadzoru.

-   Zrób odprawę personelu.

-   Poproś o pomoc instytucje wsparcia specjalistycznego (np. Centrum Interwencji Kryzysowej).

-   Zaplanuj wznowienie rutynowych działań przedszkola, tzw. plan dnia następnego.

 

 

IV.2

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU DO CZASU PRZYBY­CIA JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH STRAŻY POŻARNEJ ORAZ WSPÓŁDZIAŁANIA Z KIERUJĄCYMI AKCJĄ RATOWNICZĄ

 

 1. Alarmowanie
 2. a) Każdy kto zauważy pożar lub uzyskał informację o pożarze czy innym zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki zaalarmować:

- wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,

- Państwową Straż Pożarową telefon 998

- dyrektora  a w razie jego nieobecności osobę zastępującą dyrektora 

Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy podać:

- gdzie się pali – nazwę obiektu, dokładny adres,

- co się pali – np. odzież w szatni, podłoga i meble w sali,

- czy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia,

- nr telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje nazwisko i   imię

Po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne  sprawdzenie. 

                

W razie potrzeby należy zaalarmować:

                        Pogotowie Ratunkowe                      999

                        Policja                                   997

                        Pogotowie energetyczne       991

                        Pogotowie gazowe               992

                        Pogotowie wodociągowe    994

                        Straż Miejska                        986

Przystąpienie do akcji ratowniczo-gaśniczej równolegle z zaalarmowaniem straży pożarnej i dyrekcji przedszkola należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy  podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się w pobliżu,

c)do czasu przybycia straży pożarnej kierownictwo akcją sprawuje  dyrektor lub zastępca, a w razie ich nieobecności   nauczyciel dyżurny,

 1. d) każdy pracownik zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kierującego akcją,
 2. e) osoby nie biorące bezpośredniego udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej powinny jak najszybciej opuścić miejsca zagrożone oraz teren, który jest niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczej,
 3. f) każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:
 • w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania życia ludzi, prowadząc ewakuację z zagrożonego rejonu,
 • wyłączyć dopływ prądu do strefy pożaru,
 • usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie materiały i sprzęty mogące spowodować szybkie  rozprzestrzenianie się ognia,
 • usunąć z miejsc zagrożonych cenny sprzęt, ważne dokumenty oraz nośniki informacji,
 • nie należy otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja   rozprzestrzenianiu się pożaru,
 • otwierając drzwi do pomieszczeń, w których powstał pożar należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest schowanie się za ścianą i zasłonięcie twarzy,
 • w przypadku konieczności wejścia do zadymionych pomieszczeń lub przejścia przez nie należy poruszać się w pozycji pochylonej,   a usta i nos zasłonić wilgotną chusteczką.

 

 

Zabezpieczenie i uporządkowanie pogorzeliska.

Dyrektor przedszkola lub osoba go zastępująca jest odpowiedzialna za:

- zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku  pogorzeliskowego  w celu zapobiegania powstania pożaru wtórnego,

- uporządkowanie pogorzeliska po zakończeniu działalności Policji, firmy ubezpieczeniowej lub komisji zwołanej dla ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru.

V.3

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYKONYWANIA PRAC POŻAROWO NIEBEZ­PIECZNYCH

  

Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane na terenie przedszkola  pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przed, w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu prac.

Całkowitą odpowiedzialność za zabezpieczenie pod względem pożarowym prowadzonych prac, ponosi wykonawca tych prac,

 1. Dyrektor przedszkola powołuje komisję ds. zabezpieczenia pożarowego w składzie:

            - przewodniczący: dyrektor  przedszkola lub osoba przez niego pisemnie upoważniona 

            - członek: nauczyciel, przedstawiciel firmy wykonującej prace

            - skład komisji może być rozszerzony o inne osoby.

 

 1. Komisja ze swoich prac sporządza „Protokół wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo”

 

 1. Protokoły komisji nadzorującej przechowuje dyrektor przedszkola w teczce dokumentującej realizację przepisów ppoż.

 

 1. Do wymienionych prac dopuszcza się wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, mające sprzęt techniczny, zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.

 

 1. Do obowiązku Przewodniczącego należy zorganizowanie i zapewnienie dozoru rejonu prac:

- przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pożarowo  należy sprawdzić czy zostały wykonane wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu,         pomieszczeń, stanowisk, przewidziane w protokóle prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

- sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych niedociągnięć,

- wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących         nieprawidłowości.

 

 1. Miejsce wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację źródeł pożaru.

 

 1. Po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo w budynku, pomieszczeniu oraz w pomieszczeniach sąsiednich, należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek w rejonie prowadzenia prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt ( np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie należy zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Kontrolę taką upływie ponowić po 4 godzin, a w razie konieczności po 8 godzinach, licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo.

 

 1. Butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie wykonywania prac i pod stałym nadzorem.

 

 1. Po zakończeniu ww prac dyrektor (osoba wyznaczona) przeprowadza bezpośrednią dokładną  kontrolę pomieszczeń, również w przylegających rejonach. Kontrolę ponawia po upływie czterech i ośmiu godzin.

 

Szczegółowe wytyczne  zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo zawarte są w Instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego dla obiektu Przedszkola Nr 184 w Warszawie.

 

                                                                         IV.4.a

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA EWAKUACJI  

 

 1. Każdy kto zauważy pożar czy inne zagrożenie obowiązany jest zachować spokój i nie

         dopuszczając do paniki zaalarmować wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru a

          następnie powiadomić najstarszego stopniem: dyrektora lub zastępcę, lub koordynatora bhp.

 1. Po otrzymaniu informacji o zagrożeniu dyrektor przedszkola lub jego zastępca podejmuje

          decyzję o ewakuacji. 

-  niezwłocznie powiadamia wszystkich pracowników przebywających na terenie ewakuowanego odcinka o powstaniu i charakterze zagrożenia oraz konieczności przeprowadzenia ewakuacji  oraz określa ewentualną potrzebę ewakuacji mienia.

 1. Alarm ogłaszany jest ustnie okrzykiem PALI SIĘ – EWAKUACJA!
 2. Kolejność i kierunek ewakuacji ludzi uzależniony jest od miejsca wystąpienia zagrożenia. Ewakuację przeprowadzać wg planu sytuacyjnego ewakuacji. Ze względu na to, że budynek jest jednopiętrowy, ewakuacja możliwa jest przez wyjścia ewakuacyjne na parterze.
 3. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń w których powstał pożar, z pomieszczeń które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się pożaru oraz pomieszczeń z których wyjście  lub dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacyjnych może zostać odcięte przez ogień lub zadymienie.
 4. Dążyć  do tego by wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, wykorzystując wózki bądź przenieść je na rękach.
 5. W przypadku blokady dróg ewakuacyjnych dostępnymi środkami  /telefony, osoby trzecie/ powiadomić o zaistniałej sytuacji kierującego akcją   ratowniczą.
 6. Ludzi odciętych od wyjścia zebrać w pomieszczeniu w miejsca najbardziej oddalone od źródła pożaru. W miarę posiadanych środków oraz istniejących warunków  ewakuować na zewnątrz, przy pomocy posiadanego sprzętu gaśniczego lub środków przybyłych jednostek ratowniczych,
 7. Prowadzić ewakuację mienia, tak aby nie odbyła się ona kosztem sił i środków potrzebnych do ewakuacji i ratowania ludzi.
 8. Po zakończeniu ewakuacji sprawdzić czy wszystkie osoby opuściły zagrożone pomieszczenia. Wychowawcy grup składają meldunek prowadzącemu akcję (wyznaczonej osobie) o stanie ewakuowanych dzieci i pracowników w danej grupie.
 9. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonej strefie należy fakt ten zgłosić kierującemu akcją.

Miejscem koncentracji jest plac przedszkolny. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych Szkoła SP, ulica Namysłowska 1.

 1. Po przybyciu jednostki Państwowej Straży Pożarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujący dotychczas przebiegiem akcji zobowiązany jest do złożenia krótkiej informacji o przebiegu akcji, a następnie podporządkować się poleceniu dowódcy przybyłej jednostki.
 2. Ewakuowanych wychowanków można przekazać wyłącznie rodzicom (prawnym opiekunom) po potwierdzeniu przez nich odbioru dziecka własnoręcznym podpisem.

 

 1. 4.b

ZAKRES CZYNNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH OSÓB W CZASIE ZAGROŻENIA I EWAKUACJI

 

Stanowisko

W czasie zagrożenia i ewakuacji

Po ewakuacji i zagrożeniu

Dyrektor

(osoba zastępująca)

 

 

Uwaga - w razie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje osoba zastępująca 

-    Zarządza ewakuację personelu i dzieci, w uzasadnionych przypadkach  mienia

-    Wydaje polecenia alarmowe 

-    Nadzoruje przebieg ewakuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zabezpieczenie wszystkich dzieci

-    Współpracuje z dowódcą jednostki  Straży Pożarnej

-    Powiadamia Wydział Oświaty i Sportu oraz Kuratorium o zagrożeniu i ewakuacji

-Zbiera informacje od nauczycieli, opiekunów o stanie i liczebności grup

-    Upewnia się, czy wszystkie dzieci wraz z personelem zostali ewakuowani

-    Zbiera informacje o sprawdzeniu pomieszczeń

-    Współpracuje z dowódcą jednostki  PSP

-    Wydaje polecenie powrotu do budynku

-    Informuje Wydział Oświaty i Kuratorium o ustaniu zagrożenia, zakończeniu ewakuacji

Zastępca dyrektora

-    Alarmuje  Straż Pożarną

- prowadzi ewakuację dokumentów administracyjno-księgowych, pieczątek

- zabezpiecza i organizuje miejsce  koncentracji, którym  jest plac przedszkolny, a w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych  budynek Orkiestry Symfonicznej.

 

- udziela informacji rodzicom

Koordynator bhp

-    Alarmuje  Straż Pożarną

- Zapewnia otwarcie drzwi ewakuacyjnych

-   W razie nieobecności dyrektora i jego zastępcy przejmuje obowiązki dyrekcji i zarządza ewakuację dzieci oraz w uzasadnionych przypadkach — mienia

- zabiera apteczkę pierwszej pomocy z sali rehabilitacyjnej

-czuwa i sprawdza czy wszystkie osoby opuściły zagrożone pomieszczenia

- składa meldunek prowadzącemu akcję o opuszczeniu budynku przez wszystkie osoby

- w miarę potrzeby ustala domniemane miejsce pobytu osoby która nie opuściła budynku i składa meldunek przybyłym   służbom ratowniczym

-jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu wraca po nią 

- w miarę potrzeb udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Uwaga - nauczyciele są obowiązani znać aktualną liczbę dzieci w nadzorowanej przez siebie grupie

-     Kończą zajęcia (każdą formę zajęć)

-    Zabierają ze sobą dzienniki zajęć

w przedszkolu oraz długopisy

-     Ewakuują dzieci zgodnie z oznaczonymi kierunkami ewakuacji i przyjętymi procedurami ewakuacyjnymi, a w razie odcięcia najbliższych wyjść kierują do innych

-     Na miejscu zbiórki formują grupy oddzielne, niezależne od innych grupy

-    Sprawdzają stan dzieci

-     Przekazują informacje dotyczące liczby i stanu dzieci do dyrekcji -jeżeli w grupie znajdują się dzieci z innych grup, należy jak najszybciej powiadomić o tym dyrekcję

-    Zapewniają opiekę nad ewakuowanymi dziećmi do czasu powrotu do przedszkola, budynku

lub wydaniu na listę z podpisem rodzicom (prawnym opiekunom)

Woźne

oddziałowe

 

-    Sprawdzają, czy nikt nie został

w pomieszczeniach, czy któreś z dzieci nie schowało się

- wychodzą ostatnie

-    W miarę możliwości pomagają przy ewakuacji dzieci na zewnątrz budynku

i dalej do miejsca zbiórki

-    Pozostają do dyspozycji dyrekcji

i jednostek  SP

-     Pomagają nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi

 

-W miarę możliwości zapewniają wychowankom ciepłe okrycie (koce, ubrania)

Dozorca

-    Zapewnia  otwarcie furtek i bramy wjazdowej 

-    Współpracuje z dyrekcją, wykonując jego polecenia

- w miarę możliwości wyłącza prąd na lewym i prawym skrzydle wyłącznikami głównymi wewnątrz budynku, dopływ gazu do kuchni oraz   wodę zaworami głównymi wewnątrz budynku na lewym i prawym skrzydle

 

 -Pozostaje do dyspozycji dyrektora

szczególnie w celu zabezpieczenia mienia

 

Kucharka i pomoc  kuchenna

-    Wyłączają wszystkie urządzenia elektryczne znajdujące się w kuchni

-    Sprawdzają, czy nikt nie został

w pomieszczeniach magazynowych i kuchennych

-    Przekazują informacje o sprawdzonych pomieszczeniach do dyrekcji lub osoby zastępującej

-    Pozostają do dyspozycji dyrekcji lub osób zastępujących

intendentka

 W miarę możliwości prowadzi ewakuację dokumentów z własnego gabinetu, kasetki z gotówką

  -   Pozostaje do dyspozycji dyrekcji lub osób zastępujących

- zabezpiecza ewakuowane mienie

księgowa

W miarę możliwości ewakuuje pomieszczenie  księgowości: dyski komputerów (bądź całe urządzenia), kartoteki osobowe pracowników i   pozostałe dokumenty i  wyposażenie

 

 

-   Pozostaje do dyspozycji dyrekcji lub osób zastępujących

-  zabezpiecza ewakuowane mienie

 

 

V.5

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE INCYDENTU BOMBOWEGO

Uwagi wstępne-zainteresowania i uwagi wymagają:

-       rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania osób;

-       pozostawione bez opieki przedmioty typu: teczki, paczki, pakunki itp.;

-       osoby wyglądające na obcokrajowców;

-       osoby ubrane nietypowo w stosunku do występującej pory roku.

 Jeżeli jesteś osobą, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wy­buchowego lub ujawniła przedmiot niewiadomego pochodzenia, co do którego istnieje podejrzenie, że może on stanowić zagrożenie dla osób i mienia, powinieneś ten fakt zgłosić dyrekcji przedszkola. Informacji takiej nie należy przekazywać niepowołanym osobom, gdyż jej niekontrolowane rozpowszechnienie może doprowadzić do paniki i w konsekwencji utrudnić przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z zagrożonego miejsca.

Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności zastępca dyrektora, w kolejności koordynator bhp.

Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym należy wezwać służby po­mocnicze, takie jak: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, pogotowie energetyczne.

Zawiadamiając policję, należy podać następujące informacje:

- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja tele­foniczna, ujawniony, podejrzany przedmiot);

- treść rozmowy z osobą informującą o podłożeniu ładunku wybuchowego;

- numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przyjęcia;

- adres, numer telefonu i nazwisko osoby zgłaszającej;

- opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu.

Wskazane jest uzyskanie od policji potwierdzenia przyjętego zgłoszenia. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalsze kierowanie akcją.

Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów. Przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby pracow­nicy obsługi powinni sprawdzić swoje miejsce pracy i jego bezpośrednie otoczenie, w tym sale danej grupy, pod kątem obecności przedmiotów nieznanego pochodzenia.

Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać! O ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora (zastępcę dyrektora, koordynatora bhp). Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanego ładunku wybuchowego oraz jego neutralizacją zajmują się uprawnione i wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji.

Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie oraz postę­pować zgodnie z procedurą ewakuacji.

Po zakończeniu incydentu i uzyskaniu zgody od wyspecjalizowanych służb dyrektor zezwala na powrót do budynku i zawiadamia organ prowadzący i nadzorujący o zakończeniu akcji.

 

IV.6

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE CHOROBY ZAKAŹNEJ W PRZEDSZKOLU

 

Po otrzymaniu, np. od rodziców lub z mediów, informacji o podejrzeniu niebez­piecznej choroby zakaźnej u wychowanka przedszkola:

 • Potwierdź wiadomość u:

- lekarza-jeśli to możliwe;

- dyżurującego inspektora sanitarnego 

 • Ustal z dyżurującym inspektorem sanitarnym sposób postępowania.
 • Zawiadom Wydział Oświaty  i Kuratorium Oświaty.
 • Nadzoruj przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych przez pracowników przedszkola i dzieci.
 • Przygotuj informację dla wychowanków i rodziców przy współpracy Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Zorganizuj (w razie potrzeby) spotkanie dzieci wraz z rodzicami z lekarzem chorób zakaźnych lub przedstawicielem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 • Zawsze stosuj się do zaleceń służb sanitarnych i innych kompetentnych służb.

                                                                        IV.7

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WTARGNIĘCIA NAPASTNIKÓW DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA

 • Poddaj się woli napastników - wykonuj ściśle ich polecenia.
 • Dopilnuj, aby dzieci nie odwracały się tyłem do napastników w razie polecenia przemieszczania się;
 • Jeżeli terroryści wydają polecenia, dopilnuj, aby dzieci wykonywały je spo­kojnie - gwałtowny ruch może zwiększyć agresję napastników;
 • Staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych -zwracaj się do dzieci po imieniu -zwiększa to szansę ich przetrwania).
 • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do dzieci lub personelu z jakimś poleceniem.
 • Zapamiętaj szczegóły dotyczące napastników i otoczenia- informacje te mogą okazać się cenne dla służb ratowniczych.
 • Staraj się uspokoić dzieci - zapanuj w miarę możliwości nad własnymi emo­cjami. Dopóki nie zostanie wydane polecenie wyjścia:
 • nie pozwól dzieciom wychodzić z pomieszczenia oraz wyglądać przez drzwi i okna, nakaż dzieciom położyć się na podłodze.
 • ile to możliwe, zadzwoń pod jeden z podanych numerów alarmowych: policja 997 lub 112. Nie rozłączaj się i, jeśli to możliwe, staraj się na bieżąco rela­cjonować sytuację.
 • W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia wykonuj polecenia grupy antyterrorystycznej.
 • Po zakończeniu akcji:

-      udziel pierwszej pomocy najbardziej potrzebującym;

-   sprawdź obecność dzieci w celu upewnienia się, czy wszyscy opuścili budynek; o braku    któregokolwiek dziecka poinformuj policję;

-      nie pozwól żadnemu z dzieci samodzielnie wracać do domu;

-      prowadź ewidencję dzieci odbieranych przez rodziców lub osoby upo­ważnione   ,  zapewnij osobom uczestniczącym w zdarzeniu pomoc psychologiczną.

IV.8

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE KONIECZNOŚCI UDZIELENIA DZIECIOM PIERW­SZEJ POMOCY

 

 • Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom nauczyciel prowadzący zajęcia lub inny pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Osoba udzielająca pomocy powinna w pierwszej kolejności: ocenić stan zdrowia poszkodowanego dziecka, wezwać pomoc lub wyspecjalizowaną służbę medyczną, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zabezpieczyć poszkodowa­nego przed możliwością dodatkowego urazu lub uszkodzenia, pamiętając o ewakuowaniu z miejsca wypadku tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy istnieje bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia poszkodowanego — przystąpić do akcji ratowniczej.
 • Dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba natychmiast po­wiadamia o stanie zdrowia dziecka jego rodziców lub prawnych opiekunów, a następnie organ prowadzący.
 • Poszkodowanemu należy zapewnić komfort psychiczny, mieć z nim ciągły kontakt słowny, być przy nim aż opiekę przejmie fachowa służba medyczna - jeśli taka zostanie wezwana - lub do momentu odebrania dziecka z przed­szkola przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczal­ne wyłącznie przez rodzica lub z prawnego opiekuna dziecka bądź lekarza.
 • Jeśli nauczyciel udzielający pomocy prowadził zajęcia z innymi dziećmi, jest zobowiązany do ustalenia dla nich opiekuna - pozostawienie dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
 • Po przybyciu do przedszkola rodzice lub prawni opiekunowie bądź lekarz pogotowia ratunkowego przejmują odpowiedzialność za dziecko. Przedszkole udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.

 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH TELEFONÓW

 

 Pogotowie ratunkowe 

999

 Straż pożarna 

998

 Policja 

997

 Numer alarmowy z tel. komórkowego 

112

 Straż miejska 

986

Pogotowie energetyczne 

991

Pogotowie gazowe 

992

Pogotowie ciepłownicze

993

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

994

Państwowy  Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 Ul. Targowa 65

03-729 Warszawa

Tel. 22 536 13 00

Delegatura Biura I Zarządzania Kryzysowego Dzielnicy Praga- Północ 

Ul Kłopotowskiego 15,Warszawa                  

 

 Tel. 22 590 01 74

 

Kuratorium Oświaty Warszawa

Al. Jerozolimskie 32, Warszawa

Tel. 22 551 24 00

 Ośrodek Pomocy Społecznej

 Tel. 22 511 24 00

 

 Pracownicy  Przedszkola Nr 184 w Warszawie

 zostali zapoznani z Planem  postępowania w sytuacjach kryzysowych dnia ................ 2019r.

 

 

            opracował:                                                                          zatwierdził